Miten 360° palaute voi auttaa ihmisten ja yritysten kehittämisessä?

Rakentava palaute antaa esimiehille mahdollisuuden verrata omakuvaansa siihen, miten muut heidät näkevät. 360° palautteen kautta esimiehet saavat tietoa suorituksestaan laajalta joukolta muita ihmisiä, mikä tarkoittaa myös useita erilaisia näkökulmia. Omien sokeiden pisteiden tiedostaminen auttaa heitä kehittämään näitä osa-alueita.

Keskittymällä käytösmalleihin organisaatiokulttuuria on mahdollista ohjata ja muotoilla.

cut-e:n 360° palautejärjestelmä toimii verkossa, sitä voidaan käyttää ilman ohjausta ja sen kysymykset, kompetenssit ja kieli voidaan räätälöidä sopimaan projekteihisi  ja yrityskulttuuriisi.

Asiakkaamme kertovat

"Ottamalla käyttöön selkeän arvosteluasteikon ja käyttämällä testityökaluja, olemme pystyneet lyhentämään prosessia viidellä viikolla."Jonas Behrendt, Schibsted ASA

Asiakkaamme, jotka käyttävät cut-e:n 360-arviointia

Mitä 360° palaute on?

Verkkopalautelomakkeen avulla arvioidaan esimiehen ammatillista ja henkilökohtaista kyvykkyyttä. Arvioinnin tekevät henkilö itse, esimiehet, työtoverit, suorat alaiset ja muut sidosryhmät, kuten asiakkaat tai palveluntuottajat.

Arvioinnin pohjalta esimies voi verrata omaa itsearviotaan ulkopuolisiin näkemyksiin. Monipuolinen näkökulma osoittaa hänelle selkeästi vahvuudet ja kehitysalueet, mikä auttaa ammatillisen kehityksen jatkosuunnittelussa.

cut-e mahdollistaa 360° palautejärjestelmän avulla monen ihmisen verkkopalautteen hallinnan ja tulkinnan. Palautejärjestelmään sisältyy paitsi kattava 360° palaute, myös 180° palautejärjestelmä, jossa päällikkötason esimiehet saavat palautetta ainoastaan ylemmiltään tai sitten päällikköpalaute, jossa palautetta antavat ainoastaan suorat esimiehet.

Artikkeli: Näin saat eniten irti 360° palautejärjestelmästäsi

Filip Hrkal, cut-e Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) toimitusjohtaja jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan siitä, miten varmistat saavasi 360° palautejärjestelmästäsi parhaan mahdollisen hyödyn henkilöstöllesi ja yrityksellesi.

360° palautejärjestelmän käyttö kulttuurin muuttamiseen

Olemmeko kaikki samalla sivulla? Olemme huomanneet yritysten ajavan kulttuurimuutosta arviointien kautta, erityisesti 360° palautejärjestelmän avulla. Yritykset haluavat muokata sisäistä kulttuuriaan haluamaansa suuntaan yleensä joko yrityskauppojen jälkeen tai sitten halutessaan palauttaa kilpailuasemansa. PwC käyttää 360° palautetta vahvistaakseen avointa ja rehellistä palautetta tukevaa yrityskulttuuria läpi koko organisaation. Vodafone käytti Romaniassa palautejärjestelmää aloittaakseen sulautumisen jälkeen keskustelun halutusta yrityskulttuurista ja käytösmalleista – ja arvioi sen jälkeen olemassa olevat päällikkötason työntekijät sen pohjalta. Kaikkia näitä arviointeja tehdään yhä useammin muualla kuin työpöydän ääressä – tabletilla tai kännykällä.

Kuinka voimme saada palautteenantoprosessiin eloa ja arvoa, lisäämällä samalla sen tehokkuutta?

cut-e auttaa toteuttamaan tehokkaita 360° palautteenantoprosesseja 

  • Monilla yrityksillä on kokemusta multirater palautteesta (alhaalta ylös -palaute, 360° palaute). Ja useat yritykset kokevat niiden käyttämisen monimutkaiseksi. cut-e tarjoaa  helppokäyttöisen alustan, jolla näitä prosesseja voidaan toteuttaa nopeasti ja vaivattomasti.
  • Järjestelmä sisältää kompetenssinpohjaisen kyselylomakkeen, joka voidaan mukauttaa yrityksen omaan kompetenssimalliin. Järjestelmän ulkoasua ja prosessin kulkua voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Henkilön kehittämiseen suuntautuneet interaktiiviset raportit helpottavat tuloksiin sitoutumista, ja johtavat realistisiin ja konkreettisiin kehittämissuunnitelmiin.

Palaute on avain kehittymiseen

360° palaute tukee johtajia ja päälliköitä näiden ammatillisessa kehittymisessä. Rakentava palaute on kehityksen kannalta avainasemassa, sillä se antaa esimiehille mahdollisuuden vertailla omakuvaansa siihen, miten muut heidät näkevät.

360° palautteen kautta esimiehet saavat tietoa suoriutumisestaan eri ihmisiltä ja useammasta eri näkökulmasta. Heidän ammatillisia ja vuorovaikutustaitojaan arvioivat mm. omat esimiehet, kollegat, suorat alaiset sekä muut ryhmät (esim. asiakkaat tai alihankkijat).

Esimiehet pystyvät vertailemaan omakuvaansa ulkopuolelta saatuihin näkemyksiin. Monipuoliset näkökulmat auttavat heitä tarkentamaan tietoisuutta omista vahvuuksistaan ja kehitysalueistaan. 360° palaute antaa myös selkeät suuntaviivat ammatilliselle jatkokehitykselle.

cut-e:n 360° palautejärjestelmä mahdollistaa monelta taholta saatavan palautteen käsittelyn ja tulkinnan verkossa. Järjestelmään kuuluvat sekä kattavat 360° palauteprosessit että 180° palaute, jossa esimiehet saavat palautetta ainostaan suorilta alaisiltaan, tai johdon palaute, jossa esimiehet saavat palautetta pelkästään projektipäälliköiltään.

360° palautejärjestelmä sisältää vakiona shapes360 -kyselylomakkeen. shapes360 -lomake arvioi 18:aa johtamistaitoa rakentavalla ja luotettavalla tavalla. Sen yhteyteen voidaan myös sisällyttää yrityksen omia kompetenssimalleja ja kyselyitä.

Kyselytulokset: Onko 360° palaute kirous vai siunaus?

Äskettäisessä kyselyssä selvitimme uutiskirjeen lukijoiltamme, onko 360° palaute kirous vai siunaus? Alta näet, mitä lukijamme kertoivat meille ja muutaman vinkin, joilla palautejärjestelmästä saa entistä paremman.

Käyttäjät yleisesti ottaen arvostavat 360° palautejärjestelmää
70% kaikista vastaajista ilmoitti, että heidän henkilökohtaisesti saamansa hyöty 360° palautteesta oli joko erittäin suuri tai melko suuri. Vain 30% oli negatiivisempia. 15% oli sitä mieltä, ettei palautejärjestelmästä olisi kovinkaan suurta hyötyä ja 12%  vastasi, ettei siitä ole mitään hyötyä ja että he eivät mieluiten käyttäisi 360° palautetta lainkaan.

360° palautteen kehittäminen entistä paremmaksi
Olemme iloisia ja jopa hieman yllättyneitä 360° palautteen saamasta positiivisesta palautteesta, koska tiedämme, että jotta siitä saisi irti  parhaan hyödyn, tulee  järjestelmää  käyttää juuri oikealla tavalla.

360° palautejärjestelmän käyttöönotto vaatii ammattimaisen ja systemaattisen valmistautumisen, esimerkiksi:

  • Kaikille osallistujille annetaan ennen aloittamista yksityiskohtainen selvitys prosessin vaiheista ja tavoitteista
  • Toiminnan on oltava läpinäkyvää läpi organisaation
  • Palautteen antajille taataan anonyymius (paitsi valvojien näkökulmasta)
  • Prosessin tavoitteista ja tulosten mahdollisesta käytöstä kerrotaan rehellisesti kaikille osallistujille
  • Raporttien analysointiin käytetään ammattilaisten apua
  • Tulokset liitetään käynnissä oleviin projekteihin ja henkilöstöhallintaan
  • Luottamushenkilöt sisällytetään projektiin alusta asti

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument