Ennusta haitallinen käyttäytyminen työpaikalla

Voiko investointipankkiirin moraalittoman sijoituksen tai salassa pidettäviä tietoja sisältävän USB-tikun laittoman myynnin takaa löytyä yksi yhteinen nimittäjä? 

Moni ongelmallinen tilanne voidaan ehkäistä arvioimalla ennalta haitallista työkäyttäytymistä.

Mikä tekee squares:ista erityisen?
Haitallisen työkäyttäytymisen ennustaminen on uusi tapa lisätä arvoa soveltuvuusarviointeihin. Työpoissaolot, petokset ja vaaralliset toimintatavat aiheuttavat paljon vahinkoa. squares on uusi online-testi, joka ei vain arvioi henkilöä vaan myös henkilön tekemiä tilannekohtaisia ratkaisuja. Osiot kuvaavat käyttäytymistä eivätkä piirteitä, mikä mahdollistaa haitallisen työkäyttäytymisen arvioinnin kuitenkaan tuomitsematta niitä, jotka saavat testistä matalat pisteet. 

Asiakkaat, jotka käyttävät cut-e:n squares-arviointia

Mihin squares:ia voi käyttää?

Tässä on muutama esimerkki, joiden yhteydessä squares:in käyttö voi tuoda lisäarvoa:

  • Online-seulonta: squares:in käyttö hakijoiden seulonnan yhteydessä voi ennaltaehkäistä merkittävästi haitallisen työkäyttäytymisen todennäköisyyttä. squares on tarpeen niiden alojen työntekijöitä arvioitaessa, joissa turvallisuus ja riskien hallinta ovat tärkeässä roolissa (esim. turvallisuushenkilöstö, poliisi ja pankki- ja sijoitusalan työntekijät) 
  • Työssäoppiminen: Henkilöstön tuottavuutta voidaan merkittävästi parantaa kohdentamalla koulutuksia testitulosten mukaan.
  • Yrityskulttuurin muotoilussa: squares:ia voidaan käyttää tiimien, osastojen ja kokonaisten yritysten kehitysalueiden löytämiseksi tarjoten samalla erinomaisen lähtökohdan yrityksen kehittämistä ajatellen.
  • Vaihtuvuuden arviointi: squares antaa hyvän käsityksen siitä, tuleeko työntekijä pysymään organisaatiossa. Tämä mahdollistaa vaihtuvuuden ja rekrytointikulujen vähentämisen.
  • Turvallisuus: squares:in turvallisuusraportti näyttää kuinka turvallinen, kuuliainen ja huolellinen henkilö on. Turvallisuusraporttia voidaan käyttää sekä henkilövalintojen, että työvuorojen alkamisen yhteydessä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi. 

cut-e:n integriteettiarviointi auttaa yrityksiä tunnistamaan ongelmatyöntekijät

Yritykset, jotka valitsevat työntekijöitä arviointien perusteella ja hakevat vain luonteenpiirteitä, jotka ennustavat menestystä haaskaavat arvokasta tietoa.

Tohtori Achim Preuss, cut-e Groupin perustaja ja toimitusjohtaja, selventää: "On tietenkin järkevää etsiä menestysindikaattoreita, koska ne ajavat yritystä menestykseen – mutta kolikolla on toinenkin puoli. On vähintään yhtä tärkeää tarkkailla niitä käyttäytymismalleja, jotka eivät välttämättä ole hyödyllisiä tai rakentavia. Olemme huomanneet, että työnantajat usein jättävät huomioimatta positiivisten luonteenpiirteiden synkemmän kääntöpuolen, eivätkä myöskään huomaa omasta mielestään negatiivisten piirteiden positiivisia puolia. Se on yleinen ongelma, koska asian tajuaminen vaatii meitä ymmärtämään ettei käytöksemme perustu ainoastaan persoonaamme, vaan että siihen vaikutttavat myös muuttuvat tilanteet."

Tähän tehtävään cut-e on kehittänyt uuden arviointityökalun squares, joka mittaa juuri näitä hankalasti löydettäviä piirteitä eri tilanteissa. Se sopii myös käytettäväksi yhdessä perinteisten kykyjä ja luonnetta mittaavien verkkoarviointien kanssa.

Yritysskandaalit: Miten henkilöstöhallinto voi auttaa välttämään niitä?

Tässä artikkelissa tohtori Achim Preuss tarkastelee henkilöstöhallinnon roolia eettisenä valvojana, jonka tarkoituksena on estää epätoivottavasta käytöksestä johtuvia yritysskandaaleja. Artikkeli selvittää mitä tämä merkitsee ja tarjoaa joitain selkeitä neuvoja, joita HR voi ottaa käyttöön.

Tohtori Achem Preuss kertoo squares-arvioinnista ja integriteetistä

Haastattelimme cut-e:n perustajaa tohtori Achem Preussia squaresista, cut-e:n integriteettitestistä. Täältä löydät vastaukset siihen, mitä integriteetillä ymmärretään, miten sitä mitataan, missä tilanteissa tästä on hyötyä ja miksi squares toimii niin hyvin.

Mitä hyötyä integriteetin testaus voi tuoda rekrytointiin?

Integriteettitestausta voidaan käyttää rekrytointivaiheessa – muiden perinteisempien arviointimenetelmien, kuten kyky- ja persoonallisuustestaus, rinnalla tunnistamaan ja ymmärtämään hakijoiden moraaliperiaatteita; mihin pisteeseen asti he pitävät kiinni eettisistä standardeista ja missä määrin heillä on taipumusta epäedulliseen käytökseen.

cut-e:n squares-testi on verkossa täytettävä tilannekäytöskysely, joka selvittää hakijoiden eettistä tietoisuutta ja impulssinhallintakykyä mittaamalla kuutta painoarvoa. Kaikkiin työtehtäviin sopivana se arvioi hakijan empatiakyvyn, rehellisyyden, itsearviointikyvyn, kurinalaisuuden, omatunnon ja varovaisuuden.

Vertailu: Miten Norjan Poliisiakatemia käyttää integriteettitestausta

Espen Skorstad, cut-e Norjan toimitusjohtaja kertoo: "Norjan Poliisiakatemia on jo pitkään käyttänyt cut-e:n kykytestejä ja persoonallisuuskyselyitä löytääkseen, arvioidakseen ja rekrytoidakseen uusia poliiseja. Noin 1600 hakijaa suorittaa testit vuosittain. Vuodesta 2014 lähtien Poliisiakatemia on käyttänyt myös squares-arviointia testatakseen hakijoiden luotettavuuden. Poliisiakatemia rekrytoijat käyttävät testin tuloksia haastatteluprosessin tukena. Arvioimme ja tutkimme parhaillaan tulosten vuorovaikutusta, jotta voimme koota niiden pohjalta "luotettavuusrajan". Se toisi yhden lisämittauskohdan jo valmiiksi laajaan arviointiprosessiin."

Liikemaailman pimeä aine

Tässä artikkelissa cut-e UK:n ammattilaispalveluiden johtaja, Howard Grosvenor, kirjoittaa näkymättömien tekijöiden merkityksestä – mitä tärkeää tietoa hukkaamme, kun etsimme pelkkiä menestystekijöitä. Miten tarkempi silmäys menestymättömyyteen, liikemaailman pimeään aineeseen, auttaa yrityksiä tekemään parempia valintapäätöksiä.

Webinaari "On hip olla square"

squaresin, cut-e:n integriteettitestin esittely. Tässä webinaarissa käsittelemme tutkimusta, jolle squaresin kehitys perustuu ja keskustelemme, miten eri tilanteet vaikuttavat ja mitä hyötyä integriteettitesteistä on.

Vertailu: Miten Coop Norja käyttää integriteettitestausta

Espen Skorstad, cut-e Norjan toimitusjohtaja: "Teemme yhteistyötä myös norjalaisen osuuskauppaketju Coop Norgen kanssa. He käyttävät kykytestejämme ja persoonallisuuskyselyitämme rekrytoinnissa. Olemme nyt lisäämässä squares-testin osaksi varastotyöntekijöiden rekrytointiprosessia. Coopin varastoissa käytetään sekä raskaita että kevyitä työkoneita vastaamaan nopeasti pilaantuvien elintarvikkeiden logistiikkaongelmiin. Käytämme squaresia laatiessamme hakijoista "turvallisuusraportteja", jotka kertovat miten turvallisuusorientoituneita, ohjeita noudattavia ja varovaisia nämä ovat. Turvallisuustestin tulos auttaa Coop Norgea tekemään hyviä valintapäätöksiä."

Kysy asiantuntijalta: Sopiiko integriteettitestaus kaikkiin rooleihin?

Vuosien varrella arviointien tarjoajat ovat pyrkineet kehittämään psykometrisiä testejä, jotka auttaisivat tunnistamaan luotettavuutta: Jotkut näistä testeistä eivät ole pelkästään eettisesti epäilyttäviä, mutta jättävät myös huomiotta kaksi tärkeää seikkaa: sen, että käytös riippuu olosuhteista ja että ihmiset pystyvät kehittämään kykyään vastustaa kiusausta.
 
squares-testimme on verkossa toimiva tilannekohtaista käyttäytymistä mittaava kysely, jonka avulla voidaan tarkasti tutkia hakijan rehellisyyttä, luotettavuutta ja epätoivottavan käytöksen todennäköisyyttä. squares mittaa hakijan eettisen valveutuneisuuden ja impulssikontrollin kuudella asteikolla. Se arvioi hakijan empatiaa, rehellisyyttä, itsearviointia, kurinalaisuutta, tunnollisuutta ja varovaisuutta. Testi sopii kaikkiin tehtäviin, mutta näiden kuuden asteikon suhteita voidaan joutua säätämään haettavan tehtävän mukaan. Esimerkiksi luovissa tehtävissä voit haluta palkata henkilön, joka on valmis keksimään uutta ja haastamaan olemassa olevat ajattelutavat – henkilön, joka ei saisi korkeita arvosanoja varovaisuudesta.
 
squaresia käytetään tavallisesti rekrytointivaiheessa yhdessä perinteisempien kykyjä ja persoonallisuutta mittaavien testien kanssa selvittämään, ovatko kandidaatit rehellisiä ja onko heillä vahvat moraaliset periaatteet; toimivatko he eettisesti vai ovatko alttiita haitalliselle käytökselle.
 
Tutkimusten mukaan me kaikki olemme alttiita haitalliselle käytökselle, jos joudumme stressaavaan tai epäselvään tilanteeseen. Jokainen meistä kuitenkin reagoi eri tavalla ärsykkeisiin. Ihmisten kykyä vastustaa kiusausta sortua epäsopivaan käytökseen voidaan kehittää, jos nämä tuntevat "kriittiset tilanteet" tai olosuhteet, joissa ovat altteimmillaan. Näiden tilanteiden tunnistaminen voi auttaa heitä arvioimaan käytöstään ja hallitsemaan impulssejaan.
 
Entä kuinka tehokas squares on? Tutkimukset osoittavat, että sillä on sama onnistumisprosentti hakijan epätoivottavaa käytöstä ennustettaessa kuin asiantuntijan suorittamalla tunnin mittaisella luotettavuushaastattelulla. Toisin sanoen squares pystyy tuottamaan yhtä täsmällisiä tuloksia kuin  koulutetun haastattelijan tekemä syvähaastattelu, mutta huomattavasti nopeammin tehokkaammin ja taloudellisemmin.
 
Oikein käytettynä tämä testi parantaa mahdollisuuksiasi palkata hakijoita, jotka ajavat yrityksesi etua.

Mikä tekee squares integriteettitestauksesta erityisen?

Epätoivottavan käytöksen ennustaminen työpaikoilla tuo lisäarvoa arviointiin. Poissaolot, huijaukset tai vaarallinen käytös voivat aiheuttaa paljon vahinkoa. squares on uusi verkossa tehtävä integriteettitesti, joka ei ota huomioon pelkästään tekijää vaan myös tilanteen. Testi kuvaa enemmän käytöstä kuin luonteenpiirteitä, mikä mahdollistaa epäsuotuisan käytöksen mittaamisen ilman että se leimaa testissä huonosti menestyviä.

squaresin ominaisuudet

Integriteettitesti squaresin luotettavuutta on tutkittu perinpohjaisesti, mukaan luettuna laaja verkkotutkimus, jossa oli 335 osallistujaa. Kokeessa testin tuloksia vertailtiin laadullisiin haastatteluihin. Koe todisti kyselylomakkeen hyvät psykometriset ominaisuudet – itse asiassa niin hyvät, että olemme lähettäneet aiheesta artikkelin ensi vuoden American Psychological Societyn Conference of the Economic Psychology -osioon.

Niille, jotka haluavat tietää squaresia tukevan tutkimuksen todella tekniset psykometriset ominaisuudet…

Lisää aiheesta

Berry, C. M., Sackett, R. R. & Wiemann, S. (2007). A Review of Recent Developments in Integrity Test Research. Personnel Psychology, 60, 271–301.

Friedrich, C. (2003). Vertrauen als Unternehmensressource. In A. Martin (Hrsg.), Personal als Ressource (S. 119–139). München/Mering: Rainer Hampp Verlag.

Furnham, A., Hyde, G. & Trickey, G. (2013). Do your Dark Side Traits Fit? Dysfunctional Personalities in Different Work Sectors. Applied Psychology.Advance online publication. doi: 10.1111/apps.12002.

Gottfredson, M. R. & Hirschi, T. (1990). A General Theory of Crime. Stanford: Stanford University Press.

Hankes, J. (2011). Die inkrementelle Validität eines Integrity-Tests in Bezug auf Ausbildungserfolg – Kann ein Integrity-Test ein Interview ersetzen? [online].

Jordan, J. (2009). A social cognition framework for examining moral awareness in managers and academics. Journal of Business Ethics,84 (2), 237 – 258.

Kohlberg, L. (1974). Zur kognitiven Entwicklung des Kindes. Baden-Baden: Suhrkamp Verlag.

Marcus, B., Funke, U., & Schuler, H. (1997). Integrity Tests als spezielle Gruppe eignungsdiagnostischer Verfahren: Literaturüberblick und metaanalytische Befunde zur Konstruktvalidität. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 41, 2–11.

Marcus, B. (2000). Kontraproduktives Verhalten im Betrieb. Eine individuumsbezogene Perspektive. Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie.

Marcus, B. & Schuler, H. (2004). Antecedents of counterproductive behavior at work: A general perspective. Journal of Applied Psychology, 89, 647-660.

Marcus, B., Höft, S., & Riediger, M. (2006). Integrity Tests and the Five-Factor Model of Personality: A Review and Empirical Test of two Alternative Positions. International Journal of Selection and Assessment, 14 (2), 113–128.

Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67 (4), 371–378.

Mischel, W., Ebbesen, E. B., & Zeiss, A. R. (1972). Cognitive and attentional mechanisms in delay of gratification. Journal of Personality and Social Psychology, 21 (2), 204–218. 

Ones, D., Viswesvaran, C. & Schmidt, F. L. (1993). Meta-analysis of Integrity Tests Validities. Journal of Applied Psychology, 78, 679–693.

Ones, D. & Viswesvaran, C. (2001). Integrity Tests and Other Criterion-Focused Occupational Personality Scales (COPS) Used in Personnel Selection. International Journal of Selection and Assessment, 9 (1/2), 31–39.

Ones, D., Viswesvaran, C. & Schmidt, F. L. (2003). Personality and Absenteeism: a Meta-Analysis of Integrity Tests. European Journal of Personality, 17, 19–38.

Park, T. & Shaw, J. (2013). Turnover rates and organizational performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 98 (2), 268-309.

Rest, J. R. (1979). Development in judging moral issues. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Rezlescu, C., Duchaine, B., Olivola, C.Y. & Chater, N. (2012). Unfakeable Facial Configurations Affect Strategic Choices in Trust Games with or without Information about Past Behavior. PLoS ONE, 7 (3), e34293.

Schmidt, A. (2003). Sensation Seeking und delinquentes Verhalten. In M. Roth & P. Hammelstein (Hrsg.), Sensation Seeking – Konzeption Diagnostik und Anwendung (S.214-234). Göttingen: Hogrefe.

Todorov, A., Said, C.P., Engell, A.D. & Oosterhof, N.N. (2008). Understanding evaluation of faces on social dimensions. Trends in Cognitive Sciences, 12, 455–60.

U.S. Congress, Office of Technology Assessment (1990). The Use of Integrity Tests for Pre-Employment Screening. Washington, DC. pp. 1–78.

Wanek, J., Sackett, P. & Ones, D. (2003). Towards an Understanding of Integrity Test Similarities and Differences. Personnel Psychology, 56, 873–894.

Zimbardo, P (2007). The Lucifer Effect. New York: The Random House. 

 

Links:

http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity

http://en.wikipedia.org/wiki/Counterproductive_work_behavior

http://en.wikipedia.org/wiki/Trustworthiness

Assessment Product Finder

Etsi yli 40 arviointimenetelmän joukosta tarpeisiisi sopivin testi tai kyselylomake.
Etsi
Aihe
Instrument